Sứ mệnh: "Platform to maximize our potential"


Chúng tôi đặt mục tiêu phát triển tạo nền tảng tối đa hóa tiềm năng của tất cả thành viên và dịch vụ thông qua phát triển nguồn nhân lực. Là một công ty Nhật Bản được thành lập tại Việt Nam, chúng tôi mong muốn phát triển tổ chức nhằm đóng góp cho xã hội bằng cách đa dạng hóa hội nhập thành công, tiếp tục tạo ra nguồn nhân lực và dịch vụ độc đáo.

Tầm nhìn: "Tạo ra các dịch vụ sáng tạo từ Châu Á"

Chúng tôi muốn tạo ra một dịch vụ sáng tạo đẳng cấp thế giới bắt nguồn từ Châu Á. Chúng tôi luôn nghĩ về những gì chỉ chúng tôi có thể làm và những dịch vụ và sự đổi mới nào làm hài lòng trên toàn thế giới.

Quy tắc ứng xử: "SPEQ cao với trái tim"

SPEQ của High SPEQ có nghĩa là "Tăng tốc" "Hiệu quả" "Chất lượng". Chúng tôi cố gắng theo đuổi tốc độ, hiệu quả và chất lượng trong mọi hành động, nhưng nó không bao giờ được ích kỷ.

I want to be a person who can always act in good faith by always having a “Heart” that expresses compassion for our colleagues and gratitude to our customers.

* "Wacontre" là một từ ghép kết hợp giữa "Wakon" là trái tim trong tiếng Nhật và "tre" có nghĩa là trẻ trong tiếng Việt.