Kế hoạch định giá dịch vụ phát triển phòng thí nghiệm

Chi phí ban đầu là miễn phí. Thiết bị sẽ được sử dụng bởi công ty của bạn, nhưng nếu bạn chuẩn bị ở đây, chúng tôi sẽ tính theo chi phí thực tế. Lương nhân viên hàng tháng + BHXH (khoảng 20% lương) và phí quản lý sẽ được tính. Phí quản lý như sau.

Management fee

Management fee

[1-5 Người] 50.000 yên / người / tháng

[6-10 Người] 45.000 yên / người / tháng

[11-15 Người] 40.000 yên / người / tháng

[16 Người] 35.000 yên / người / tháng

[1-5 Người] 50.000 yên / người / tháng

[6-10 Người] 45.000 yên / người / tháng

[11-15 Người] 40.000 yên / người / tháng

[16 Người] 35.000 yên / người / tháng

Về chế độ lương và thưởng của nhân viên tuyển dụng

Phí chuyển nhượng độc lập phòng thí nghiệm

Phí chuyển nhượng độc lập phòng thí nghiệm

1-10 people: 2 months of total employee salary 1.5 months of total employee salary

11 people or more

1-10 people: 1.5 months of total employee salary 1 month of total employee salary

11 people or more

* Không có chi phí ban đầu, nhưng bạn sẽ cần mang theo phần mềm thiết bị của riêng mình, chẳng hạn như PC.
* Chúng tôi sẽ tính cho bạn số tiền lương + chi phí an sinh xã hội (khoảng 20% lương) cộng với chi phí quản lý.

Hãy mô phỏng chi phí để tạo ra một nhóm phát triển Việt Nam gồm 5 người.

Hợp đồng phát triển phòng thí nghiệm

Từ hợp đồng phát triển phòng thí nghiệm đến khi bắt đầu phát triển